Ansvarsfriskrivning

Kära besökare,

Genom att fortsätta besöka webbplatsen www.axa-schengen.com, som publiceras av Interpartner Assistance SA, nedan kallad "AXA", bekräftar du att du har läst och förstått följande ansvarsfriskrivning och accepterar dess innehåll:

Tillgången till webbplatsen "www.axa-schengen.com" är gratis. Kostnaderna för tillträde och telekommunikationsnätet är besökarens ansvar, enligt de förfaranden som fastställts av dennes leverantör av tillträde och telekomoperatör.

Utom i de fall då ett erbjudande om försäkring eller annan tjänst eller avtal tydligt presenteras som sådant, skall ingen del av denna webbplats utgöra vare sig ett erbjudande om eller tillhandahållande av någon tjänst. Om det finns ett erbjudande om en tjänst och/eller ett avtal, uppmanas och förpliktas du att noggrant följa instruktionerna på skärmen och att noggrant och fullständigt läsa all information som tillhandahålls om villkor, förfaranden och priser för tjänsten och avtalet i fråga.

Tillgången till produkter och tjänster som kan presenteras på webbplatsen kan vara föremål för restriktioner för vissa personer eller i vissa länder. AXA kommer inte att tillhandahålla några produkter eller tjänster till en person om det är förbjudet enligt lagen i hans eller hennes ursprungsland eller i något annat land som kan vara tillämpligt på honom eller henne. Det åligger dock alla intresserade personer att i förväg kontrollera med sina vanliga rådgivare att deras rättsliga och skattemässiga ställning tillåter dem att teckna avtal om produkterna och/eller tjänsterna i fråga.

AXA ger inte någon skattemässig eller juridisk rådgivning via denna webbplats, och inte heller någon annan rådgivning överhuvudtaget. Informationen på denna webbplats tillhandahålls endast för din information och är dessutom kostnadsfri. Varje beslut från din sida om att skaffa de produkter eller tjänster som erbjuds ska vara föremål för en personlig utvärdering på grundval av din personliga situation, dina mål, den risknivå som du accepterar och dina behov.

AXA gör allt som står i dess makt för att se till att de uppgifter och den information som finns på denna webbplats är relevanta och uppdaterade, och använder sig av tillförlitliga källor. Sådana uppgifter och sådan information, som kan samlas in från tredje part, kommer att uppdateras regelbundet. AXA kan dock inte och garanterar inte dess korrekthet, giltighet, relevans, lämplighet eller fullständighet. AXA tar inget ansvar för dessa uppgifter och denna information.

AXA kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador som uppstår till följd av ett besök på denna webbplats, utom i fall av bedrägeri eller allvarlig misskötsel från AXA:s sida. Hypertextlänkar till andra webbplatser som börjar med "" kan inte i något fall ge upphov till ansvar från AXA:s sida. Vi upprepar att förseningar, utelämnanden eller fel kan uppstå till följd av det elektroniska överföringssystemet och att AXA inte kan hållas ansvarigt för detta.


Om vi upptäcker en säkerhetsrisk förbehåller vi oss rätten att avbryta vår tjänst när som helst tills risken är undanröjd. AXA tar inget ansvar för brott eller datorbedrägerier (t.ex. hackning) eller andra brott eller bedrägerier som begås av tredje part, förmodligen även av andra besökare, oavsett vilka skador som kan uppstå till följd av detta; detta gäller även vid spridning av virus eller andra fall av force majeure. Vi påminner er om att konfidentialiteten i korrespondensen inte kan garanteras på nätet och att det är alla nätanvändares ansvar att vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda sina egna data och/eller programvaror från att smittas av virus som cirkulerar på Internet.

Alla immateriella rättigheter som rör webbplatsen, dess innehåll, data och form samt information, varumärken, logotyper och bilder som förekommer på webbplatsen tillhör ett eller flera företag inom AXA-koncernen och tredje part som har beviljat dessa företag en licens eller annan rättighet. Webbplatsen ska betraktas som en enda sammanhängande enhet. Tillgång till webbplatsen innebär aldrig att immateriella rättigheter överförs till besökaren. Du förbinder dig därför att inte kopiera eller använda hela eller delar av webbplatsen och den dokumentation som finns på den på något sätt, utom för strikt personliga och icke-kommersiella syften (t.ex. för att skriva ut information), och att inte heller sprida, överföra eller sälja sådan information. Skapandet av hypertextlänkar till webbplatsen " " måste uttryckligen godkännas i förväg av webbplatsens utgivare.

Denna webbplats och alla frågor som rör den ska regleras av belgisk lag. Endast belgiska domstolar ska vara behöriga att avgöra tvister som uppstår i samband med denna webbplats och frågor som rör den. Om du besöker denna webbplats från en annan jurisdiktion måste du i förväg kontrollera om denna ansvarsfriskrivning är förenlig med den lag som är tillämplig på dig och, om så inte är fallet, upphöra med att besöka denna webbplats.

Denna ansvarsfriskrivning kan ändras av AXA. Vi råder dig att regelbundet läsa om denna text för framtiden.

AXA Assistance - Inter Partner Assistance, Avenue Louise 166, 1050 Bryssel, Belgien.