AXA Schengen Seyahat sigortası - Gizlilik ve çerezler

Bu belge, web sitesinin kullanımına ilişkin kişisel veri işleme politikasını oluşturmaktadır. Bu belge, AXA ASSISTANCE ile yaptığınız sözleşmeniz veya poliçeniz için geçerli olan kişisel verilerin işlenmesine yönelik genel şartları tamamlar.

Bu belge ileriki tarihlerde değişikliğe uğrayabilir. Size düzenli olarak kontrol etmenizi öneriyoruz.

YASAL UYARI - VERİ SORUMLUSU

SA INTER PARTNER ASSISTANCE

AXA ASSISTANCE Grubu Üyesi

Genel merkez: Boulevard du Régent 7, 1000 Brüksel

Banque Carrefour des Entreprises'e (Ticari kayıt sicili) 0415.591.055 numarasıyla kayıtlı, 0487 koduyla onaylı RPM Bruxelles Sigorta şirketi

(bundan sonra "AXA ASSISTANCE" olarak anılacaktır).

 

TANIMLAR

Yayıncı, site kullanıcılarının dikkatini aşağıdaki noktalara çeker:

 • "AXA ASSISTANCE", yukarıda açıklanan SA INTER PARTNER ASSISTANCE anlamına gelir;
 • “Veri” kişisel veriler anlamına gelir;
 • “Yayıncı”, AXA ASSISTANCE anlamına gelir;
 • “Mevzuat” gizliliğin korunması ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Belçika, Avrupa ve uluslararası yasalar ve yönetmelikler, özellikle GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) ve bu Yönetmelikleri tamamlayan Belçika yasaları ve kararnameleri anlamına gelir;
 • "Veri Denetleyicisi", GDPR tarafından tanımlandığı şekliyle veri denetleyicisi anlamına gelir; denetleyici AXA ASSISTANCE'dır;
 • "GDPR", kişisel verilerin işlenmesi ve bu tür verilerin serbest dolaşımı ile ilgili olarak bireylerin korunmasına ilişkin ve 95/46/EC sayılı Direktifi yürürlükten kaldıran 27 Nisan 2016 tarihli (AB) 2016/679 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü anlamına gelir;
 • "Yüklenici", GDPR tarafından tanımlandığı şekliyle yüklenici anlamına gelir;
 • "Kullanıcı", Mobil Uygulamayı kullanan herhangi bir kişiyi ifade eder;
 • "Siz" veya "Lehtar", Asistance Hizmetlerinin uygulanması için mobil uygulamaya erişen, danışan ve uygulamayı kullanan (sözleşmenizin veya poliçenizin sözleşme koşullarında tanımlandığı şekilde) yardım hizmetlerinden yararlanan kişi anlamına gelir

İŞLEMENİN AMACI

AXA ASSISTANCE'a ilettiğiniz kişisel veriler AXA ASSISTANCE tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Destek hizmetlerinin sağlanması,
 • AXA ASSISTANCE ile akdedilen sözleşme veya sigorta poliçesinin yönetimi ve icrası,
 • Web sitesinin ve/veya işlevlerinin geliştirilmesi, yönetimi, uyarlanması ve güncellenmesi,
 • Web sitesinin kullanımının analizi (teknik veya istatistiksel analiz dahil) ve/veya web sitesine olan işlevleri ve bağlantıları,
 • Kişilerin dosya yönetimi,
 • Müşteri hizmetleri,
 • Dolandırıcılık tespiti, önlenmesi ve buna karşı mücadele edilmesi,
 • Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele,
 • Portföy takibi
 • Sözleşmeniz veya sigorta poliçeniz tarafından sağlanan yardım hizmetlerinin ilgili mevzuata (vergi, sosyal, muhasebe vb.) uygunluğu, istatistiksel çalışmalar

İŞLENEN VERİLER

AXA PARTNERS BELGIUM tarafından sunulan kapsam veya hizmetlerin türüne bağlı olarak, AXA PARTNERS BELGIUM tarafından işlenebilecek kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik bilgileri (soyad, ad, doğum tarihi vb.),
 • İletişim bilgileri (posta adresi, e-posta adresi, telefon numaraları vb.),
 • Aile yapısı ve medeni durum (çocuk sayısı, eş veya partnerin kimliği, aynı çatı altında yaşayan aile bireylerinin kimliği vb.),
 • Ticari bilgiler (sözleşme veya poliçe numarası, KDV numarası vb.),
 • Bankacılık ve finansal bilgiler (banka hesabı, banka kuruluşu vb.),
 • Sağlıkla ilgili bilgiler (tıbbi sertifikalar ve raporlar, faturalar vb.);
 • AXA PARTNERS BELGIUM ile alınan veya alınacak teminatın sağlanması için gerekli olan diğer kişisel bilgiler
 • AXA PARTNERS BELGIUM, verilerinizi yalnızca takip ettiği işleme amaçlarına ulaşmak için gerekli olduğu ölçüde toplar ve işler.

İŞLEME İÇİN YASAL DAYANAKLAR

SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ

Sağlıkla ilgili verilerin işlenmesi

Sözleşmeniz veya poliçeniz sağlığınızla ilgili verilerin işlenmesini içerdiğinde, AXA PARTNERS BELGIUM bu amaç için gerekli tüm teknik ve organizasyonel önlemleri alarak bu tür işleme için geçerli özel kurallara uyulmasını garanti eder.

 • Bu tür verilerin işlenmesi, yalnızca veri sahibinin açık rızasına dayanarak veya veri sahibinin hayati çıkarlarını korumak için veri sahibinin fiziksel veya yasalolarak onay verme imkanı bulunmadığı durumlarda gerçekleştirilir.
 • Bu verilerin işlenmesi, tıbbi gizliliğe bağlı doktorların (tıbbi danışmanların) gözetimi altında ve ayrıca bu amaç için özel olarak atanmış AXA PARTNERS BELGIUM çalışanları tarafından gerçekleştirilir.
 • Taleplerin yönetimi de dahil olmak üzere sözleşmenin müzakeresi, akdedilmesi veya ifası için gerekli olan sağlık sertifikaları ve bu tür verileri içeren diğer belgeler, yalnızca özel yetkili yöneticiler tarafından işlenir ve tıbbi danışmanların gözetiminde yüksek gizliliğe tabidir. Yalnızca ilgili kişilerin mevcut sağlık durumuna ilişkin ve bu belgelerin düzenlendiği riskle tam anlamıyla ilgili olan veriler işlenir
 • Bu verilerin aktarımı, yalnızca gerekli olduğu kanıtlandığı ve alıcıların kendi muamelelerine özgü kurallara uyulmasını sağlamak için yeterli güvenceleri sunduğu durumlarda gerçekleştirilir. AXA PARTNERS BELGIUM, bu aktarımdan önce verilerin küçültülmesini, takma adla belirtilmesini veya gerekirse anonimleştirilmesini sağlar.
   

VERİ TRANSFERİ

AXA ASSISTANCE, yukarıda sıralanan amaçların gerçekleştirilmesi için kişisel verilerin iletilmesinin gerekli olduğu durumlarda, Kişisel Verilerinizi AXA Grup bünyesindeki diğer şirketlere veya AXA Grup bünyesindeki diğer şirketlere üçüncü taraf olan şirketlere veya onlarla temas halinde olan kişilere (yardım hizmeti sağlayıcıları, avukatlar, uzmanlar, tıbbi danışmanlar, reasürörler, müşterek sigortacılar, sigorta aracıları, hizmet sağlayıcılar, diğer sigorta şirketleri, temsilciler, aracılık ofisleri, hasar tasfiye ofisleri, Datassur) aktarabilecektir. AXA Grubu'nun diğer şirketleri, Kişisel Verilerin iletildiği şirketler ve/veya bunlarla ilişkili kişiler hem Avrupa Birliği içinde hem de dışında bulunabilir.

AXA ASSISTANCE, kişisel verilerin Avrupa Birliği dışında yer alan üçüncü kişilere aktarılması durumunda bu aktarımlara ilişkin yürürlükteki yasal ve düzenleyici hükümlere uyar. Özellikle, standart sözleşme hükümleri veya grup içi aktarımlar olduğunda AXA Group'un bağlayıcı kurumsal kuralları gibi Avrupa Komisyonu tarafından kurulan alternatif mekanizmalar temelinde aktarılan kişisel veriler için yeterli düzeyde koruma sağlar ( Pzt. B. 6/10/2014, s. 78547).

VERİ SAKLAMA

AXA PARTNERS BELGIUM, sigorta sözleşmesiyle ilgili olarak toplanan kişisel verileri, sözleşme ilişkisinin veya tazminatlar dosyasının yönetiminin tüm süresi boyunca, akdi ilişkinin sona ermesinden veya tazminat dosyasının kapanmasından sonra yapılabilecek her türlü talep veya itirazlara bakılabilmesi için kanuni koruma süresi veya zamanaşımı süresi kadar uzatılarak koşulların gerektirdiği her seferinde verilerin güncellenmesi ile birlikte saklar.

AXA PARTNERS BELGIUM, reddedilen veya AXA PARTNERS BELGIUM'un yanıt vermediği tekliflerle ilgili kişisel verileri, teklifin verilmesinden veya sonuçlandırmayı reddetmesinden beş yıl sonrasına kadar saklar.

AXA ASSISTANCE, Kişisel Verilerinizi işbu belge ile izin verilen kullanım süresi boyunca güvenli, gizli ve eksiksiz tutmayı taahhüt eder. Saklama süresinin sonunda, Kişisel Verileriniz anonim hale getirilecek veya imha edilecektir.

GİZLİLİK

AXA ASSISTANCE, Kişisel Verilerin gizliliğini korumak ve izinsiz erişime, kötüye kullanıma, değiştirilmeye veya silinmeye karşı korumak için gerekli tüm önlemleri almıştır.

AXA ASSISTANCE bu amaçla güvenlik ve hizmet sürekliliği standartlarını takip eder ve hem kendisinin hem de ortaklarının süreçlerinin, sistemlerinin ve uygulamalarının güvenlik düzeyini düzenli olarak değerlendirir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Sahip olduğunuz haklar:

 • sizinle ilgili Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğine ve işlendiği takdirde bu verilere erişmek için AXA ASSISTANCE'tan teyit almak;
 • yanlış veya eksik olan Kişisel Verilerinizi düzeltmek ve gerekirse tamamlamak;
 • Kişisel Bilgilerinizin belirli koşullar altında silinmesini istemek;
 • Kişisel Verilerinizin işlenmesini belirli durumlarda sınırlamak;
 • AXA ASSISTANCE'ın meşru menfaatlerine dayalı olarak Kişisel Verilerinizin işlenmesine özel durumunuzla ilgili nedenlerle itiraz etmek. AXA ASSISTANCE, ilgili kişinin menfaatleri ile hak ve özgürlüklerinden üstün olan meşru ve zorlayıcı nedenler olduğunu kanıtlayamadığı sürece Kişisel Verileri artık işlemeyecektir;
 • Doğrudan pazarlama amaçları için profilleme de dahil olmak üzere, Kişisel Verilerinizin doğrudan pazarlamaya yönelik işlenmesine itiraz etmek;
 • Profilleme dahil olmak üzere özellikle otomatik işlemeye dayanan, kendisi hakkında hukuki sonuçlar doğuran veya önemli ölçüde etkileyen bir kararın konusu olmamak; ancak, bu otomatik işleme, bir sözleşmenin imzalanması veya ifası için gerekliyse, AXA ASSISTANCE tarafından insani müdahale alma, kendi bakış açınızı ifade etme ve AXA ASSISTANCE'ın kararına itiraz etme hakkına sahipsiniz;
 • AXA ASSISTANCE'a iletilen Kişisel Verilerinizi yapısal, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilen bir formatta almak için; (i) Kişisel Verilerinizin işlenmesi onun onayına bağlı olduğunda veya bir sözleşmenin ifası amacıyla yapıldığında ve (ii) işleme otomatik süreçler kullanılarak yapıldığında bu verileri başka bir veri sorumlusuna iletmek; ve teknik olarak mümkün olduğunda, Kişisel Verilerinizin doğrudan AXA ASSISTANCE'tan bir veri denetleyicisine iletilmesini sağlamak;
 • Kişisel Verilerinizin işlenmesinin rızanıza dayandığı durumlarda, rızanızı geri çekmeden önce yasal olarak gerçekleştirilen işlemeye halel gelmeksizin, rızanızı istediğiniz zaman geri çekme.

AXA ASSISTANCE İLETİŞİM

Satın alma haklarınızı kullanmak için AXA ASSISTANCE ile aşağıdaki adreslerden iletişime geçebilirsiniz. Talebinize kimlik kartınızın (veya diğer herhangi bir kimlik belgenizin) her iki yüzünün birer fotokopisi eklenmelidir:

 • Posta ile:
  Veri Koruma Görevlisi
  Inter Partner Assistance S.A.
  Boulevard du Régent 7
  1000 Brüksel

 • E-posta ile:
  dpo.BNL@axa-assistance.com

AXA ASSISTANCE, yasaların öngördüğü zaman sınırları içinde talepleri işleme alacaktır. Yapılan talep açıkça asılsız veya aşırı olmadığı sürece, bu taleplerin işlenmesi için herhangi bir ödeme talep edilmeyecektir.

ŞİKAYET BİLDİRME

AXA ASSISTANCE'in bu konudaki düzenlemelere uymadığını düşünüyorsanız, öncelikle AXA ASSISTANCE ile görüşmenizi rica ediyoruz.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na aşağıdaki adresten de şikayette bulunabilirsiniz:

DATA PROTECTION AUTHORITY

Rue de la Presse, 35
1000 Brussels
Phone + 32 2 274 48 00 Fax + 32 2 274 48 35
commission@privacycommission.be
 

İkamet ettiğiniz yerdeki ilk derece mahkemesine de şikayette bulunabilirsiniz.

Çerez (Cookie) Nedir?

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde cihazınıza (bilgisayar, cep telefonu veya tablet) seçimlerinize bağlı olarak yerleştirilen küçük bir metin dosyasıdır. Çerez terimi geniş anlamda ele alınmalıdır ve yerleştirilen ve/veya okunan tüm izleyicileri kapsar, örneğin, bir web sitesine bakmak, bir e-posta okumak, bir yazılım veya mobil uygulama yüklemek veya kullanmak. Çerezler, internet tarayıcınız tarafından yönetilir ve yalnızca çerezi yayınlayan kişi burada yer alan bilgileri okuyabilir veya değiştirebilir.

Çerez (Cookie) ne işe yarar?

nternette gezinmek ve internet deneyimini daha doğal ve sezgisel hale getirmek için kullanışlı ve hatta gereklidirler. Bunlar yalnızca sitelerimizin işleyişiyle ilgilidir ve saklı veya kişisel alanlara erişiminizi kolaylaştırmak için önceden tarafınızca verilen bilgi ve verileri ezberleyerek internette gezinmenizi geliştirir. Amaçları, gezintiyle ilgili bilgi toplamak ve sitemizi ziyaret ettiğinizde size mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için sitenin içeriğini kişiselleştirirken ihtiyaçlarınıza ve cihazınıza uyarlanmış hizmetler veya reklamlar göndermektir.

Kişisel verilerinizin güvenliği

Çerezlerimiz adınız, adresiniz, telefon numaranız veya e-postanız gibi kişisel bilgileri üçüncü şahıslar tarafından okunabilecek bir biçimde saklamaz. Kullandığımız çerezler, bilgisayarınızdaki, akıllı telefonunuzdaki veya web'e bağlı diğer dijital ortamlardaki hiçbir bilgiyi okuyamaz. Kişisel bilgilerinize, ailenizin bilgilerine veya sabit diskinizde saklanan bilgilere erişmezler.

Üçüncü taraf sitelere bağlantılar

Üçüncü taraf sitelere yönlendirilen bağlantılara tıklarsanız, lütfen bu sitelerin kendi gizlilik ve çerez politikaları olduğunu unutmayın. Onların gizlilik politikalarını kontrol etmenizi öneririz aksi takdirde bu üçüncü taraf sitelerinde olanlardan sorumlu tutulamayız.

AXA Assistance tarafından ne tür çerezler kullanılır?

zleme çerezleri gezinme için gereklidir: Onlar olmadan sitemizde gezinemez ve sitenin çeşitli özelliklerini kullanamazsınız. Web sitemizin çalışması için ihtiyaç duyduğumuz bilgileri toplar ve saklarlar. Bu çerezler yalnızca gezinmeniz sırasında etkilidir. Sitemizden ayrıldığınızda silinirler.

Teknik ve işlevsel çerezler: Sitemizde yapmış olduğunuz seçimlerin kaydını tutarak göz atma tercihlerinizi muhafaza edebilir, böylece bunları size tekrar sunabiliriz ve sitemizin sayfalarının ayarlarını cihazınızın görüntüleme tercihlerine (dil, ekran çözünürlüğü vb.) göre uyarlayabiliriz. Böylece sitemizde gezinmeniz daha kolay hale gelir.

Performans/Analiz çerezleri: Sitemize yapılan ziyaretler sırasında (siteye nasıl geldiğiniz, en sık ziyaret edilen sayfalar) anonim olarak belirli miktarda bilgi toplayarak, optimizasyon amacıyla (ör. hata çözümü) sitedeki gezinme davranışını analiz etmemize olanak tanırlar. Bu çerezler, gezindiğiniz site veya kendi web tarayıcınız tarafından belirlenen bir son kullanma tarihine kadar saklanır.

Online iletişimi kolaylaştıran çerezler: Tahminlerin oluşturulması, online simülasyonlar ve ürünlerimizin satışı gibi konularda kolaylık sağlamak için sitemizin sayfalarına girdiğiniz verileri hatırlamak amacıyla kullanılırlar.

Reklam çerezleri: Profilinize göre kişiselleştirilmiş reklamlar göstermemize, her bir reklamın görünme sayısını sınırlamamıza ve bir reklam kampanyasının etkinliğini ölçmemize olanak tanır.

"Sosyal medya" çerezleri: Sitelerin içeriğinin sosyal platformlarda paylaşılmasına olanak tanırlar. Bununla birlikte, site tasarımcılarına önerilen kaynak kodu, bu platformların kullanıcısı olsun veya olmasın, internet kullanıcılarının gezinmesini izlemeye izin veren çerezleri kullanır.

Çerezler nasıl yönetilir ve devre dışı bırakılır?

Çerezleri devre dışı bırakarak veya bilgisayarınıza depolanmadan önce her bir çerezi size bildirecek ve sizden kabul etmenizi isteyecek şekilde bilgisayarınızı ayarlayarak çerezleri istediğiniz zaman reddedebilirsiniz. İkinci durumda, bunları tek tek reddedebilir veya sistematik olarak reddedebilirsiniz.

Yaptığınız ayarların çerez kullanımını gerektiren hizmetlerimize erişmenizi etkileyebileceğini lütfen unutmayın. Tarayıcınız tüm çerezleri reddedecek şekilde yapılandırılmışsa, kişiselleştirilmiş öneriler almak gibi sitemizin temel işlevlerinden yararlanamazsınız. Çerezleri ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde yönetebilmek için tarayıcınızı yukarıda belirtilen çerezlerin amacına göre yapılandırmanızı öneriyoruz.

Çerezlerin kaydedilmesini şu şekilde kontrol edebilir veya önleyebilirsiniz: Her tarayıcının yapılandırması farklıdır. Çerez tercihlerinizi nasıl değiştireceğinizi tarayıcınızın yardım menüsünden öğrenebilirsiniz.

Google ChromeMozilla FirefoxApple SafariMicrosoft Internet ExplorerApple Safari iOS Google Android